۰۲۱ - ۴۷ ۶۲ ۸۸ ۹۹ تلفن گویا
نماگشت اولین نرم افزار یکپارچه مدیریت آژانس های گردشگری و مسافرتی
نام قیمت
هسته نماگشت  34/000/000  ریال
اتوماسیون فروش بند ب 34/000/000 ریال
سامانه مدیریت ارتباط با مشتری 42/000/000 ریال
اتصال به مرکز تلفن و کالر ایدی ، و دستگاه های شنود 29/000/000  ریال
ماژول پکیج ساز 38/000/000  ریال
حسابداری پیشرفته 57/000/000  ریال
 وب سرویس 17/000/000  ریال
 بات تلگرام 6/000/000  ریال
جمع کل : 256/000/000 ریال